CONDICIONS GENERALS

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.muchmorefood.com(en endavant MUCHMORE) l’ostenta: Gastronomylovers, S.L., proveïda amb CIF 66803586 i inscrita en El Romani, Ctra Sant Hilari s/n 08506 Calldetenes . Les seves dadesregistrals i de contacte són: info@muchmmorefood.com amb domicili social a El Romani, Ctra Sant Hilari s/n 08506 Calldetenes, Espanya.

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest llocWeb (www.muchmorefood.com) i la compra o adquisició de productes en aquest (en endavant, Condicions).

Als efectes d’aquestes Condicions s’entén quel’activitatque Gastronomylovers S.L. desenvolupa a través del Lloc Web comprèn: La comercialització de productes alimentaris.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de www.muchmorefood.com.

En l’ús aquest Lloc Web o en sol·licitar l’adquisició d’un producte a través d’aquest, l’Usuari consent quedar vinculat a les Condicions descrites i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa, si no està d’acord amb tot això, no hauria d’usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si s’escau, utilitzant el formulari de contacte.

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.

 • Facilitar dades de contacte veraces i il·lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residentsa Espanya. Muchmoreno assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment.

Muchmore declina tota responsabilitat que es pugui derivar del mencionat accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Gastronomylovers S.L. el contracte de compravenda dels productes desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest LlocWeb.

PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició onlinede www.muchmorefood.com,durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Tot seguit, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que la seva compra s’ha realizat correctament i la seva comanda o sol·licitud de compra, és a dir, la confirmacióde la comanda. I, en cas necesari, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. En tot cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari per mitjà del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari permet que el Lloc Web generi una factura electrònica que s’enviarà a l’Usuari a través del correu electrònic. Tanmateix, l’Usuari pot demanar, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, enviant la seva sol·licitud ainfo@muchmorefood.com o bé, utilitzant els espais de contacte del Lloc Web a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren juntament a la presentació o, si s’escau, a la imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l’adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari, Gastronomylovers, S.L. no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se al Lloc Web. Tot i que Gastronomylovers S.L. realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web. Per aquest motiu, l’Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin al producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Gastronomylovers S.L. per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que al seu efecte siguin aplicables, i particularment, atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa d’aquest Lloc Web (Avís Legal i Condicions Generals de d’Ús).

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Gastronomylovers S.L. per mitjà del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats en relació al subministrament de productes o no quedessin productes en stock, Gastronomylovers S.L. es compromet a contactar amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que

per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent.

Les despeses d’enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, Gastronomylovers S.L. realitza els serveis de lliurament i/o tramesa per mitjà de l’agència de serveis de transport contractada indicada a la web.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només en aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta de crèdit o dèbit.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza elpagament, Gastronomylovers S.L. no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Gastronomylovers S.L. rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, en efecte, lloc establert.

En tot cas, en fer clica «FINALITZAR COMPRA» l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s’escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta d’abonament.

LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algún motiu, que li fos imputable, Gastronomylovers S.L. no pogués complir la data de lliurament, contactarà amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé, anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realizaran en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com procedir perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari no estarà al lloc de lliurament durant la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb l’agència de transport contractada per acordar el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies, des de que la seva comanda estigui disponible per al lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Gastronomylovers S.L., Gastronomylovers S.L. entendrà que l’Usuari vol desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense capdemora indeguda i, en tot cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes aniran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Gastronomylovers S.L. rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Gastronomylovers S.L..

En conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entenen localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb Gastronomylovers S.L. per mitjà del correu electrònic info@muchmorefood.com i dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si en cas necessari, per mitjà d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general) . Tanmateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a» finalitzar compra», té accés a l’espai o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer les modificacions pertinents.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes per mitjà del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, consumidor i usuari, en quan realitzi una compra al Lloc Web, l’assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Muchmorefood.com o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent al transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisióal correu electrònic info@muchmorefood.com.Podrà fer-ho, per mitjà dels espais de contacte habilitats al Lloc Web o per correu postal a l’adreçaEl Romani, Ctra Sant Hilari s/n 08506 Calldetenes, Espanya.

L’Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, solament s’ha d’enviar la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistiment abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Gastronomylovers S.L. reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegides per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Gastronomylovers SL és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Gastronomylovers S.L. reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari. No obstant això, Gastronomylovers, S.L. podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari en presenti una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot tornar o enviar els productes a El Romani, Ctra Sant Hilari s/n 08506 Calldetenes, Espanya, a nom de Gastronomylovers S.L.

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Gastronomylovers S.L. va ser informat de la decisió de desistiment.

L’usuari reconeix que ha d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorre algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l’entrega.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Tanmateix, s’han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o errors en l’enviament.

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte. amb Gastronomylovers S.L. immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si es realitza el reemborsament o la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l’usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, en tant, consumidor i usuari.

Garanties.

L’Usuari, tant consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Gastronomylovers S.L., per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, sentén que els productes són conformes amb el contracte sempre que s’ajustin a la descripció realitzada per Muchmore i posseeixin les qualitats presentades a la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s’han fabricat, i per tant, formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran considerats un defecte.

D’altra banda, es podria arribar a donar el cas que l’Usuari adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant dels dos durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. En efecte, l’usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, Gastronomylovers S.L. no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no sigui imputable a cap incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Gastronomylovers S.L. també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

 • Gastronomylovers S.L. aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
 • Gastronomylovers S.L. actuarà amb la màxima diligència als efectes de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport,

especialment per causes com vagues, retencions a carreteres, i en general qualsevol altre pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Gastronomylovers S.L. posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • Gastronomylovers S.L. no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagi estat utilitzat per l’Usuari. Al mateix temps, Gastronomylovers S.L. tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, Gastronomylovers S.L. no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, deguts a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu però noexhaustiu:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritatpública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Gastronomylovers S.L. disposarà duna ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.

Gastronomylovers S.L. posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l´ús d´aquest Lloc Web, l´Usuari accepta que la major part de les comunicacions ambGastronomylovers S.L. (Muchmore) siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altrescomunicacionsque Gastronomylovers S.L. (MUCHMORE) envïi de forma electrònica compleixin amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Gastronomylovers S.L. (MUCHMORE) a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipulielcontrari, Gastronomylovers S.L. podrà contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

RENÚNCIA

Caprenúnciade Gastronomylovers S.L. (MUCHMORE) a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Gastronomylovers S.L. (MUCHMORE) del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Caprenúncia d’alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari perescrit.

NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

ACORD COMPLET

Aquestes Condicions i tot document a què es faci referència expressa constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Muchmore (Gastronomylovers S.L. ) en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per amdues parts.

L’Usuari iMuchmore (Gastronomylovers S.L. ) reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’usuarifaciliti a Muchmore (Gastronomylovers S.L. ) en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractats d’acord amb allò establert a les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són verídiques.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Muchmore (Gastronomylovers S.L. ) i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunalsespanyols.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot ferarribar a Muchmore (Gastronomylovers S.L. ) les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (InformacióGeneral).

A més, Muchmore (Gastronomylovers SL) disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Muchmore (Gastronomylovers SL) en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Tanmateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Muchmore (Gastronomylovers SL ) i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.