Política de privacitat

Data d’última actualització: 25 d’abril de 2024.

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GASTRONOMY LOVERS, S.L., amb domicili a la Carretera Sant Hilari s/n (08506) Calldetenes, NIF B-66803586 i correu electrònic de contacte info@muchmorefood.com.

 

2. DADES PERSONALS

El responsable del tractament recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a pàgines externes. El responsable del tractament no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines externes.

El responsable del tractament es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu criteri, o bé motivat per un canvi legal, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de les corresponents autoritats europees. L’ús de la pàgina web després de la implementació d’aquests canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Gestió de la compra, que inclourà el control i la tramitació de la compra, el contacte amb el client, així com la gestió i control de cobrament de la factura corresponent.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats, notícies, promocions i esdeveniments del Grup Jubany.
 • Interacció amb els usuaris de perfils de xarxes socials que proporcionen informació a través dels perfils actius de Much More Food.
 • Publicació de les valoracions i ressenyes dels usuaris de la pàgina web que proporcionen la seva opinió dels productes que es venen a la pàgina web.
 • Gestionar l’usuari registrat sol·licitat, que inclourà la tramitació de la seva alta, manteniment i, en el seu cas, baixa.
 • Consultar, investigar i, en el seu cas, respondre els missatges que els usuaris dirigeixin a GASTRONOMY LOVERS, S.L.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la pàgina web o a través de la mateixa.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

 

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat, per a les finalitats següents:

 • Enviar comunicacions relatives a novetats, notícies, promocions i esdeveniments del Grup Jubany.
 • Interacció amb els usuaris de perfils de xarxes socials que proporcionen informació a través dels perfils actius de Much More Food.
 • Publicació de les valoracions i ressenyes dels usuaris de la pàgina web que proporcionen la seva opinió dels productes que es venen a la pàgina web.
 • Gestionar l’usuari registrat sol·licitat, que inclourà la tramitació de la seva alta, manteniment i, en el seu cas, baixa.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat per la finalitat següent:

 • Gestió de la compra, que inclourà el control i la tramitació de la compra, el contacte amb el client, així com la gestió i control de cobrament de la factura corresponent.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari perquè el responsable del tractament pugui complir amb les seves obligacions pre-contractuals o contractuals.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Gestió de la compra, que inclourà el control i la tramitació de la compra, el contacte amb el client, així com la gestió i control de cobrament de la factura corresponent.
 • Consultar, investigar i, en el seu cas, respondre els missatges que els usuaris dirigeixin a GASTRONOMY LOVERS, S.L., quan actuïn com a consumidors segons la legislació aplicable.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè GASTRONOMY LOVERS, S.L. pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Consultar, investigar i, en el seu cas, respondre els missatges que els usuaris dirigeixin a GASTRONOMY LOVERS, S.L., quan no actuïn com a consumidors segons la legislació aplicable. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament d’atendre els missatges rebuts a través dels canals de comunicació que poden utilitzar els usuaris de la pàgina web.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la pàgina web o a través de la mateixa. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la pàgina web com un lloc web segur.

 

5. DESTINATARIS

GASTRONOMY LOVERS, S.L. no realitzarà comunicacions de dades personals a tercers, llevat d’obligació legal, a tercers subcontractats, i a d’altres empreses del Grup Jubany.

Les valoracions i ressenyes dels usuaris de la pàgina web poden ser consultades per d’altres usuaris.

En concret, es comunicaran dades personals a d’altres empreses del Grup Jubany, de conformitat amb l’interès legítim de GASTRONOMY LOVERS, S.L. reconegut per la normativa, per a finalitats administratives internes:

 • Gestió de la compra, que inclourà el control i la tramitació de la compra, el contacte amb el client, així com la gestió i control de cobrament de la factura corresponent.
 • Consultar, investigar i, en el seu cas, respondre els missatges que els usuaris dirigeixin a GASTRONOMY LOVERS, S.L.

GASTRONOMY LOVERS, S.L. podrà contractar serveis a tercers que es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, realitzant a tal efecte transferències internacionals de dades. En concret, l’empresa següent tindrà accés a dades personals necessàries per prestar els serveis que se li han subcontractat com a encarregat de tractament:

 • The Rocket Science Group LLC (MailChimp): Programa utilitzat per enviar comunicacions relatives a novetats, notícies, promocions i esdeveniments del Grup Jubany. Són d’aplicació les clàusules contractuals tipus entre responsables i encarregats de tractament adoptades per la Comissió Europea. Pot obtenir una còpia de les mateixes aquí: https://mailchimp.com/es/legal/data-processing-addendum

Per altra banda, les plataformes de xarxes socials que proporcionen informació a través dels perfils actius de Much More Food realitzen transferències internacionals de dades com a responsables del tractament. Es pot obtenir una còpia de les seves condicions de privacitat a les seves pàgines web respectives. GASTRONOMY LOVERS, S.L. en cap moment serà responsable del tractament que realitzin aquestes plataformes. GASTRONOMY LOVERS, S.L. declina qualsevol responsabilitat que se li pugui exigir, derivada de l’ús, explotació, difusió, comunicació o reproducció d’aquestes imatges i veu per part de tercers sense el seu consentiment explícit.

 

6. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte del responsable del tractament, les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual.

Quan la base jurídica del tractament consisteixi en el compliment de les obligacions legals del responsable del tractament, les dades es conservaran durant tot el període de temps que estipuli la llei aplicable.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’interès legítim del responsable del tractament, les dades personals es conservaran mentre aquest interès es mantingui vigent.

No obstant tot l’anterior, en tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 

7. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili a la Carretera Sant Hilari s/n (08506) Calldetenes o bé al correu electrònic rgpd@canjubany.com

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Obtenir confirmació sobre si les empreses del grup del que forma part el responsable del tractament estan tractant les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, el responsable del tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part dels responsables del tractament, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria (www.aepd.es).